U bent hier

Huurdersvereniging ‘Ons Belang’ Lelystad: ’Vooral meedoen’

Huurdersvereniging ‘Ons Belang’ Lelystad: ’Vooral meedoen’

Hoe je als huurdersvereniging het maximale haalt uit de prestatieafspraken met de gemeente en corporatie? Meteen zeggen dat je niet alleen wilt meedenken, maar vooral ook mee wilt doen. Zeker als het gaat om het opvangen van kwetsbare mensen. Dat is de ervaring van Laurens Meerten, bestuurslid van de Huurdersvereniging ‘Ons Belang’ in Lelystad.

Lelystad heeft een goed woningaanbod. Er zijn geen lange wachtlijsten. Op dit moment is het dan ook geen groot probleem om kwetsbare mensen te huisvesten. Maar het aantal mensen dat zorg nodig heeft, neemt wel toe. Daarom is Wonen, Welzijn en Zorg een belangrijk hoofdstuk in de prestatieafspraken 2018 van de gemeente Lelystad, Huurdersvereniging 'Ons Belang' en Centrada, de grootste corporatie in Lelystad.

Actievere rol voor de gemeente

‘De eerste prestatieafspraken, die we voor 2017 hebben gemaakt, waren nog aardig wollig geformuleerd. In de trant van: "We gaan dit nog nader bestuderen …" en “…wellicht interessant voor de toekomst."'

'In 2018 wilden we meer bereiken. Het moest concreter, en gestructureerder. Dat is uiteindelijk goed gelukt.’

De gemeente moest er wel aan wennen. ‘Lelystad had op het gebied van zorg en welzijn een faciliterende rol. Denk aan het bestemmen van woningen voor kwetsbare mensen. De uitvoering was echter helemaal in handen van corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Wij vonden dat de gemeente zich actiever kon profileren door de regierol op zich te nemen. Bij de huisvesting en begeleiding van kwetsbare mensen zijn soms wel 7 partijen betrokken. Het is fijn dat de gemeente nu kan zeggen hoe ze het wil hebben als het nodig is, en knopen kan doorhakken.

Over de invulling van die rol hebben we aardig wat gesprekken gevoerd. Maar het was de moeite waard. Het mooie is dat alle partijen dat nu ook vinden.’

Glasheldere afspraken

De regierol van de gemeente komt onder meer mooi tot uiting in de begeleiding van mensen die vanuit een zorginstelling in de wijk zijn gaan wonen. ‘Deze mensen kregen soms te weinig begeleiding. Daar hadden zij en hun omgeving wel eens last van. Omwonenden klopten bij ons aan om te vragen of er iets aan de overlast kon worden gedaan. Dat was moeilijk, omdat de corporatie naar de zorgverleners verwees en andersom. Dat schoot niet op, iemand moet hier verantwoordelijk voor zijn. Wij hebben ons sterk gemaakt voor glasheldere afspraken in de keten, en die zijn er ook gekomen. Op basis van de afspraken heeft de corporatie een convenant gesloten met maatschappelijke organisaties. In deze ketenaanpak is duidelijk welke instantie waar en wanneer betrokken is en wanneer bestuurlijke opschaling nodig is. De gemeente ziet erop toe dat partijen zich hieraan houden.’

Betrokken bewoners

Een ander belangrijk punt was een goed inzicht in de vraag en het aanbod van woningen voor kwetsbare mensen. Op basis daarvan is onder meer afgesproken dat Centrada 6% van de jaarlijks vrijkomende woningen beschikbaar stelt aan mensen uit de maatschappelijke opvang of (jeugd)GGZ. Daarnaast worden 700 huizen voorzien van maatregelen die ouderen in staat stellen langer thuis te wonen. De aanpassingen worden nu ook in overleg met de bewoners vastgesteld en aangebracht. De betrokkenheid van bewoners komt ook tot uiting in de patiëntenverenigingen die met de gemeente, corporatie en huurdersvereniging hebben meegedacht. Patiëntenverenigingen hebben veel meerwaarde:

'Patiëntverenigingen weten als geen ander wat er nodig is.'

'Dus toen een huurder, die tevens lid was van zo’n vereniging, bij mij aanklopte en de suggestie deed om patiëntverenigingen te betrekken bij de prestatieafspraken, hebben we een bijeenkomst georganiseerd. Alle zorgpartijen en patiëntenverenigingen waren daarbij uitgenodigd.

Bijna iedereen was aanwezig, hoewel de bijeenkomst vlak na de zomervakantie was gepland. 'Tijdens die bijeenkomst hebben we dan ook afgesproken om voor de invulling van de uitvoeringsmaatregelen, zoals woningaanpassingen, meer themabijeenkomsten rondom wonen en zorg te organiseren.’

Commitment

Wat heeft Huurdersvereniging ‘Ons Belang’ moeten doen om dit voor elkaar te krijgen? ‘We hebben in de eerste bijeenkomst van de prestatieafspraken al gezegd dat we niet alleen willen meepraten, maar ook onze verantwoordelijkheid willen nemen in de uitvoering. Met plannen van aanpak, coördinatie en uitvoering van activiteiten. In de prestatieafspraken zijn acties op hoofdlijnen beschreven. In de uitvoeringsnota, die we nu samen met Centrada gaan opstellen, beschrijven we precies wie wanneer wat doet. Deze betrokkenheid wordt gewaardeerd.

Mijn advies aan andere huurdersverenigingen is om dit ook zo aan te pakken. Het is wel belangrijk om goed na te gaan wat je als huurdersvereniging kunt realiseren. Het kost namelijk veel tijd.

Alleen al met de prestatieafspraken en wat daar allemaal aan vastzit ben ik 15 à 20 uur per week bezig geweest: vergaderingen, schrijven, veel lezen en reageren. Ook de uitvoering en het betrekken van de bewonerscommissies is intensief.’